فرقی آزرگی قد فارسی/ محمدعلی تورانی

فرقی آزرگی قد فارسی

محمدعلی تورانی

امو قومای از مو کی دہ زیبونی فارسی سواد تو موشہ و از آفت سالگی خو پاس قد امزی زیبو خوی شی میشیہ، دە شان شی میہ کی آن و بون شی امی زیبو یہ-ازوختہ بیخی پورموشت مونہ کی زیبونی کی آبئی گون شی دە ریزگگی شی نیشو ددہ بود، زیبونی اسلی شی اونمو یہ- 
تاریخی کوٹو بار از مو از نزری روانی مو رە او رقم جور کدہ کی مو دە آر دوور کی روی دە مونی و چن روزی نا بیگای مو کی دە گیری دیگرو بیگا موشہ، مو تکو مونی کی دە چیری پای دیگرو پای خو بیلی و از آر خیل خو مونکیر شونی- دە ای سری روز از زیبون خو ام مونکیر امدے- فرق ازی رە بور نمیتنی کی زیبون از مو دە سر ازو کی فارسی چل شودہ لاکین خاسیدی شی از فارسی غدر فرق درہ- مسلن ترکیبای آزرگی رە اگہ سرسرکی توخ کنی پگ شی فارسی مالوم موشہ- لاکین خاسیدی فارسی بودون خورہ از دیست ددہ- ترکیبای کی از لوزی چیم جور شودہ:
چیم پیش کدو
دە چیم در امدو
چیم ایشتو
چیم تشکلئی
چیم دە چیم شودو
چیمقلہ کدو
چیم دا قب گر
چیم پارہ
چیم پور
چیم خالی
چیم گرمگ کدو
چیم بیر بیر بودو
چیم تنگی کدو
چیم خو توشلجی کدو
چیم پرو
چیم شاخ گشتو
چیم ترسنگ کدو
چیم چیکل
چیم درد اللی شیشتو

ایمشاو چیم پیش نتنیستوم
او بچہ، تو بیخی دە چیم آدم در میی
آر چی چیم خو ایشتوم، موسافیر نماد 
داوود قد سلیم چیم ایشتد 
زووزتو چیم تشکلئی بازی نہ 
داوود قد سلیم چیم دە چیم شود 
ما غدر چیمقلہ کدوم کوگ رە واز نتنیستوم
اولاد چیم دا قب گری آتہ و آبے خو یہ
ای بچہ خوب چیم پارہ استہ ! 
او شیجیر خوردە امدە، چیم شی پورہ
او بچہ غدر چیم خالی یہ 
غدر خاو نتنیستوم فقد یگ چیم گرمگ کدوم 
آدمی ترسندوگ شیجیر چیم بیر بیرہ 
مال از دیگہ کسہ، چیم تنگی شی تو مونی؟ 
آر چی چیم خو توشلجی کدوم، اوش نکدوم 
نیلغہ بیخی چیم پرو شودہ
باتور بیخی چیم شی شاخ گشتہ 
امو رە چیم ترسنگ کو کی دیگہ نیزدیگ تو نیہ
چیم چیکل شی توخ بقد بلا اللی یہ
بل شو بورو، چیز چیم درد اللی اینجی شیشے

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *