فرقی آزرگی قد فارسی/ محمدعلی تورانی

فرقی آزرگی قد فارسی محمدعلی تورانی امو قومای از مو کی دہ زیبونی فارسی سواد تو موشہ و از آفت سالگی خو پاس قد امزی زیبو خوی شی میشیہ، دە شان شی میہ کی آن و بون شی امی زیبو یہ-ازوختہ بیخی پورموشت مونہ کی زیبونی کی آبئی گون شی دە ریزگگی شی نیشو ددہ

Read more

زیبونی آزرگی … رازق کوہزاد

زیبونی آزرگی … رازق کوہزاد زیبونی آزرہ اید کودم ائیب ندرہ . دہ شانمہ چیزی ائیبی کی استہ دہ خود از مو مردوم استہ . از لیازی روانی مو مردوم تاتیس رہ غدر موشکیل دیرے . امو رقم کی آزرہ بودو جورم بودہ زیبون شی ننگ بودہ دہ دورونی بستہ تاریخ خو اوروغی تورگ زیبون

Read more

تود راس/ فدا حسین

تود راس فدا حسین تا دیروز نام مہ “تودراس س س” علی محمد بود۔ بازی رفیقا مرا “الی مٙمّد” و بازہائ دیگے شی ایکِرتہ “اٙلمٙامٙد” ام موگفت۔ اید قار مہ بٙل نمیماد۔ موگفتوم “خیرہ رفیقہ۔” اِمروز، “بے بُلغہ” یگ چرخگباد بال شُود، کی از منے نام مہ راستی شی “ع” و “ح” را از بین

Read more

کاز ہزارگی/ اکبر علی

کاز ہزارگی اکبر علی بعض انسانہا دہ جامعہ ازمو استن کہ برای “کاز ہزارگی” پورہ زندگی خُو جدوجہد کدن۔ دہ امی راہ سر خُو سفید کدن۔ اما چون فعلن دہ راس کار نی استن، و طبیعی استہ کہ نسل نو ہمیشہ جانشین موشنہ۔ امی دہ اوگل نہ امدو رہ، ہر انسان قورد نمیتنہ و تمام

Read more

زبان یگ آلہ/ طلاء چنگیزی

زبان یگ آلہ طلاء چنگیزی زبان یگ آلہ استہ کی انسانها برائے رابطہ استعمال مونہ و امزی ہتھیار یا صلاحیت کار گرفتہ انسان چند صد ہزار سال پیش راہ خو از دیگہ “دنیا حیوانات” جدا کدہ یگ نو شناخت خو جور کد۔ امی صلاحیت زبان مو رہ دہ بنیاد شعوری عقلی و علمی یگ ارتقاي

Read more